Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

než začnete nakupovat v našem internetovém obchodu, přečtěte si nejprve prosím důkladně naše Obchodní podmínky. Uzavřením objednávky stvrzujete, že jste se s nimi seznámili. Děkujeme.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu eshop.petr-cech.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a Kupujícího (spotřebitel, zákazník) vzniklé v souvislosti nebo na základě uzavírané kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Provozovatelem internetového obchodu je MAV Trading s.r.o., Dolečky I 535, 763 14, Zlín-Štípa, IČ: 292 63 671, DIČ: CZ29263671. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – podnikatel – je osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a je-li smluvní stranou spotřebitel, tak i zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí Obchodních podmínek.

Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy a obchodní podmínky

Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím webových stránek internetového obchodu prodávajícího. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, nabídka zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Objednávku zboží může Kupující vytvořit pomocí formuláře na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího Kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby Kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Prodávající se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s Obchodními podmínkami a Prodávající nemá konkrétní důvod domnívat se, že Kupující kupní smlouvu poruší. Prodávající potvrdí přijetí návrhu e-mailem na elektronickou adresu Kupujícího. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (tzv. akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v Objednávce. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Uzavřením Kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách internetového obchodu eshop.petr-cech.cz a Kupující má možnost před vlastním uskutečněním objednávky se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření smlouvy, jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

Obchodní podmínky se nevztahují na obchodní vztahy, kdy má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, Kupující - podnikatel. Pro tyto obchodní vztahy platí obecná zákonná úprava pro Kupní smlouvu.

Náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající je povinen na základě uzavřené Kupní smlouvy dodat Kupujícímu zboží, které je předmětem koupě (objednané) a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo za sjednanou cenu a Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

V případě porušení podmínek Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek Kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s uzavřením Kupní smlouvy (objednávkou), zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.

Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené Kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování mimosoudních stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@petr-cech.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Dodání a převzetí zboží

Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží z Kupní smlouvy určuje a zajišťuje Prodávající. Prodávající k doručování zboží využívá přepravní službu PPL CZ pro Českou republiku. Způsob doručení pro další země je uveden v následujícím oddíle. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

Dodací lhůta zboží, pokud je u nabízeného zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro Prodávajícího závazná. Prodávající se zavazuje odeslat Kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu, pokud si Kupující nezvolil jiný termín dodání. Lhůta pro odeslání zboží, které je u prodávajícího skladem, je obvykle 1-2 pracovní dny, ostatní zboží má obvyklou lhůtu pro odeslání uvedenou ve své kartě produktu. V případě objednání více položek je pro celou objednávku jako lhůta pro odeslání považovaná nejdelší lhůta, která se u objednaných položek vyskytuje, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnout jinak. Celková dodací lhůta je pak složena ze lhůty pro odeslání a dopravní doby přepravce, která je uvedena v následujícím oddíle. Kupující je srozuměn s tím, že za případné prodlení přepravce v doručení nenese Prodávající odpovědnost. Ve výjimečných případech může být obvyklá dodací lhůta delší - o této skutečnosti budete včas informování buď e-mailem, nebo telefonicky. Za dodání zboží se považuje jeho doručení na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky. O těchto nákladech bude Kupující informován ještě před uzavřením objednávky.

Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na Kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), který slouží zároveň i jako záruční list.

Kupující je povinen si při převzetí zboží od přepravce vždy pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu zboží. V případě, že je obal poškozen, uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby (oznamte to neprodleně přepravci). Dále v případě, že je poškozeno i zboží kontaktujte nejbližší depo přepravce. Dopravní společnost PPL umožňuje okamžité oznámení poškozených zásilek na tel.: 840 775 775  nebo na e-mailu: reklamace@ppl.cz.

Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Reklamace mechanického poškození výrobku, neodpovídajícího zboží apod., které nebylo patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s výše sjednanými podmínkami těchto Obchodních podmínek.

V případě, že je způsob dodání zboží smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží dodávat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

Veškerá sdělení prodávajícího mohou být Kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

Způsoby dodání

Službou PPL CZ - na odběrné místo (tzv. PPL - ParcelShop), kde si Kupující zboží vyzvedne v otevíracích hodinách zvolené pobočky. Běžná dopravní lhůta je následující pracovní den včetně soboty. Cena této služby je včetně balného 59 Kč. U objednávek v celkové hodnotě zakoupeného zboží více než 1 900 Kč je v rámci jeho dodání účtována cena dopravy ve výši 0,- Kč.

Službou PPL - Private, kde je zboží standardně doručováno v pracovní dny až na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce, a to od 8 do 18 hodin. Službou PPL - Večerní doručení, kde je zboží doručováno ve vybraných městech ve večerních hodinách od 18 do 21 hodin. U obou těchto služeb je běžná dopravní lhůta následující pracovní den včetně soboty a cena obou těchto služeb je včetně balného 79,- Kč. Pokud nebude kupující v den doručení zastižen na doručovací adrese, provede PPL CZ dodání zboží následující pracovní den. Před doručením zboží bude Kupující vždy telefonicky kontaktován řidičem této služby. U objednávek v celkové hodnotě zakoupeného zboží více než 1 900 Kč je v rámci jeho dodání účtována cena dopravy ve výši 0,- Kč.

Pro zaslání do zahraničí platí následující cenové rozmezí (dle hmotnosti zásilky) a dopravní doby:

Země (country)

Země CZ

Dopravce

Cena

Dodací lhůta

Austria

Rakousko

Rakouská pošta

140 – 230 Kč

2-3 pracovní dny

Belgium

Belgie

GLS

225 – 560 Kč

2-4 pracovní dny

Bulgaria

Bulharsko

GLS

225 – 560 Kč

2-4 pracovní dny

Croatia

Chorvatsko

GLS

194 – 374 Kč

2-3 pracovní dny

Denmark

Dánsko

GLS

225 – 560 Kč

2-4 pracovní dny

Estonia

Estonsko

GLS (nad 5 kg DHL)

255 – 600 Kč

2-4 pracovní dny

Finland

Finsko

GLS (nad 5 kg DHL)

255 – 600 Kč

2-4 pracovní dny

France

Francie

GLS

240 – 450 Kč

3-5 pracovních dní

Germany

Německo

DHL

120 – 285 Kč

2-3 pracovní dny

Greece

Řecko

GLS

255 – 650 Kč

2-4 pracovní dny

Hungary

Maďarsko

GLS

144 – 234 Kč

1 pracovní den

Ireland

Irsko

GLS

240 – 450 Kč

3-5 pracovních dní

Italy

Itálie

GLS

240 – 450 Kč

3-5 pracovních dní

Latvia

Lotyšsko

DHL

500 – 600 Kč

2-4 pracovní dny

Lithuania

Litva

DHL

500 – 600 Kč

2-4 pracovní dny

Luxembourg

Lucembursko

GLS

225 – 560 Kč

2-4 pracovní dny

Netherlands

Nizozemí

GLS

225 – 560 Kč

2-4 pracovní dny

Poland

Polsko

DPD

102 – 198 Kč

2 pracovní dny

Portugal

Portugalsko

GLS (nad 5 kg DHL)

255 – 600 Kč

2-4 pracovní dny

Romania

Rumunsko

GLS

194 – 374 Kč

2-3 pracovní dny

Slovakia

Slovensko

Slovenská pošta

90 – 210 Kč

1-2 pracovní dny

Slovenia

Slovinsko

GLS

194 – 374 Kč

2-3 pracovní dny

Spain

Španělsko

GLS (nad 5 kg DHL)

255 – 600 Kč

2-4 pracovní dny

Sweden

Švédsko

GLS (nad 5 kg DHL)

275 – 600 Kč

2-4 pracovní dny

United Kingdom

Velká Británie

GLS

240 – 450 Kč

3-5 pracovních dní

Nepřevzetí zboží

V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží, ať je dodáváno jakýmkoliv přepravcem, jedná se o porušení kupní smlouvy Kupujícím. O porušení kupní smlouvy se jedná také, pokud si Kupující zvolil platbu bankovním převodem, kterou neprovedl.

V případě, že se kupující dopustí výše sjednaného porušení kupní smlouvy, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 700,- Kč. Vytvořením objednávky (uzavřením kupní smlouvy) kupující SOUHLASÍ s těmito obchodními podmínkami, tedy akceptuje i výše sjednanou smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do 5-ti dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení, kterou zašle Prodávající Kupujícímu na e-mail uvedený v Kupní smlouvě.

Platební podmínky

Kupující může zaplatit zakoupené (objednané) zboží platbou realizovanou v hotovosti (na dobírku) při převzetí zboží (-pouze pro ČR-), bezhotovostní platbou na účet prodávajícího předem, platební kartou nebo on-line převodem (-pouze pro ČR-). V případě provedení úhrady zboží bankovním převodem na účet prodávajícího předem, platební kartou nebo on-line převodem je zboží Kupujícímu odesláno až po připsání celé kupní ceny včetně nákladů na dodání zboží (dopravu a balné) na účet prodávajícího.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH, pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení sjednané ceny majetkem prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek a změny cen zboží nabízeného v internetovém obchodu. Veškeré tyto změny budou oznámeny a prováděny prostřednictvím webových stránek našeho internetového obchodu eshop.petr-cech.cz. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání.

Způsob provádění platby zakoupeného zboží

Platba převodem - sjednaná kupní cena za zakoupené zboží a náklady na dodání zboží (dopravu a balné) jsou uhrazeny Kupujícím provedením běžného bankovního příkazu k úhradě u libovolné banky, kterým bude převedena platba na účet prodávajícího vedený u Fio banky a.s. Podklady k provedení platby (číslo účtu, IBAN, SWIFT, částku, konstantní a variabilní symbol) obdrží kupující po potvrzení objednávky (z pravidla do 24 hodin - o případném prodlení potvrzení objednávky bude Kupující informován) v potvrzovacím e-mailu. Zboží bude Kupujícímu expedováno po připsání platby na účet prodávajícího. Cena této služby je 0,- Kč.

Platba platební kartou - ihned po dokončení objednávky dojde k zobrazení platební brány GoPay nebo PayPal, kde může Kupující provést platbu sjednané kupní ceny za zakoupené zboží a nákladů na dodání zboží (dopravu a balné). V případě, že Kupující zvolí tento způsob platby kupní ceny za zboží a v průběhu objednávky platební bránu zavře, obdrží elektronickou poštou na svoji e-mailovou adresu odkaz na platební bránu pro vykonání této platby. Zboží bude Kupujícímu expedováno po připsání platby na účet prodávajícího. Cena této služby je 0,- Kč.

On-line přes internetbanking - po dokončení objednávky dojde k přesměrování kupujícího na internetové bankovnictví zvolené banky, kde může Kupující provést platbu sjednané kupní ceny za zakoupené zboží a nákladů na dodání zboží (dopravu a balné) provedením on-line bankovního převodu. Ochrana on-line převodů je zajišťována přímo jednotlivými bankami. Zboží bude Kupujícímu expedováno po připsání platby na účet prodávajícího. Cena této služby je 0,- Kč.

Platba na dobírku - sjednaná kupní cena za zakoupené zboží a náklady na dodání zboží (dopravu a balné) jsou uhrazeny prodávajícímu při převzetí tohoto zboží Kupujícím prostřednictvím provedení platby přepravci (PPL CZ). Cena této služby je 35,- Kč.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Pokud bude kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má Kupující v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující vyrozumí prodávajícího písemně, nejlépe prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný zde, kde uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V případě odstoupení od kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má Provozovatel vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Prodávajícímu na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo a plavky), dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než prokazatelné obdrží vrácené zboží. V případě využití akce na dopravu Kupujícím (doprava nad 2 500 Kč zdarma), je při odstoupení od Kupní smlouvy Prodávající oprávněn běžnou hodnotu této dopravy jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Prodávajícímu na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li Kupující oprávněně od Kupní smlouvy, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit peněžní prostředky na uvedený bankovní účet Kupujícího. Prodávající upozorňuje, že v souladu § 1820 odst. 1 písm. g), nese náklady na vrácení zboží Kupující, to platí i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Vrácené zboží nesmí být prodávajícímu zasláno na dobírku, tyto zásilky nebude prodávající přebírat.

Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

Přestože prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v Kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy.

Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv.

Pokud Prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s Prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

Odpovědnost za vady zboží – práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí zboží.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při jeho převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující  je povinen prohlédnout si dodané zakoupené zboží bezprostředně po jeho převzetí, zda není poškozeno. Pokud Kupující zjistí, že zboží je poškozeno (nevztahuje se na poškození způsobené v rámci jeho dodání – přepravy ke Kupujícímu), vyhotoví záznam o poškození, který obratem odešle prodávajícímu e-mailem na elektronickou adresu eshop@petr-cech.cz. V případě existence takto zjištěného poškození vzniká Kupujícímu nárok na poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny dodaného zboží nebo na výměnu zboží za zboží bez vady. Pozdější uplatnění nároku z takového to mechanického poškození zboží již nebude možné prodávajícím uznat.

Kupující při uplatnění práva z vadného plnění:

 • jde-li o vadu odstranitelnou – se může domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou a nelze-li pro ni zboží řádně užívat - může buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny,
 • je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy - má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy – má právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Práva z vadného plnění se nevztahují na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené jeho používáním. Kratší životnost zboží nelze tedy považovat za vadu zboží a nejde na ni uplatnit práva z vadného plnění.

Nárok na uplatnění práva z vady zboží zaniká v případě:

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
 • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
 • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
 • poškození nadměrným zatěžováním,
 • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

Uplatnění nároku za vady zboží

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího. Kupující je povinen zaslat Prodávajícímu zboží, u něhož uplatňuje práva z vadného plnění, na vlastní náklady, ke zboží přiložit doklad o koupi (prokázat uzavření kupní smlouvy) a zprávu s popisem vady ve formuláři, který je dostupný zde. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího zboží.

O způsobu vyřízení nároku z vadného plnění rozhoduje reklamační oddělení Prodávajícího, které může Kupující kontaktovat na e-mailové adrese eshop@petr-cech.cz. Prodávající rozhodne o nároku z vadného plnění ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Nárok z vadného plnění včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Prodávající prokazatelně převzal zboží od Kupujícího.

Prodávající zašle Kupujícímu e-mailové potvrzení o přijetí uplatněného nároku z vadného plnění na e-mailovou adresu uvedenou v reklamačním formuláři. Po posouzení vady Prodávající doplní do tohoto formuláře případné zpřesnění reklamované vady, identifikaci obou smluvních stran, způsob vyřízení reklamace, datum, místo a podpis pracovníka Prodávajícího. Pro případ zamítnutí uplatněného práva z vadného plnění prodávající Kupujícímu odůvodní tohoto zamítnutí. O tom, že byl nárok Kupujícího z uplatněného práva z vadného plnění vyřízen, bude Kupující informován, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při uplatnění práva z vadného plnění.

V případě reklamace osobně na provozovně Prodávajícího, bude Kupující taktéž informován o lhůtě pro vyzvednutí zboží. V případě, že si Kupující nevyzvedne zboží po vyřízení uplatněného nároku z vadného plnění ve stanovené lhůtě Prodávajícím, je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude dle požadavku kupujícího toto zboží vyměněno za stejný kus, nebo mu bude vrácena již zaplacená kupní cena zpět.

Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí úpravou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel serveru eshop.petr-cech.cz, společnost MAV Trading s.r.o., Dolečky I 535, 763 14, Zlín-Štípa, IČ: 292 63 671, DIČ: CZ29263671, prohlašuje, že osobní data kupujících jsou důvěrná, nebudou poskytována žádným subjektům, nebudou poskytovány žádné třetí straně a spravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Osoby, které se registrují na webových stránkách internetového obchodu eshop.petr-cech.cz souhlasí se:

 • zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem,
 • zpracováním osobních údajů Provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu pro Kupujícího a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat,
 • zasíláním obchodní nabídky související se zbožím nebo službami Provozovatele na elektronickou adresu Kupujícího (maximálně 1x za týden) a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na elektronickou adresu Kupujícího,
 • zasíláním s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na webových stránkách internetového obchodu nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může Kupující jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivé cookie lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní webové stránky.

Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci registrované osoby jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování provedené platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto Zpracovatele. Aktuální informace o Zpracovatelích Osobních údajů budou případně zaslány Kupujícímu na jeho žádost. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Výklad některých pojmů

Kupní smlouva - smlouva uzavřená mezi Provozovatelem jako Prodávajícím a Kupujícím v elektronické podobě prostřednictvím internetového obchodu Provozovatele eshop.petr-cech.cz.

Internetový obchod provozovaný na webové stránce umístěné na internetové adrese https://eshop.petr-cech.cz - online systém provozovaný na internetu za účelem prodeje zboží, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. distančně.

Zboží - movité věci, popř. software, prodávaný prostřednictvím internetového obchodu.

Závěrečná ustanovení

Jazykem Kupní smlouvy a komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím je český jazyk.

V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

Kupní smlouvy uzavřené v rámci nakupování v internetovém obchodu eshop.petr-cech.cz jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám. Kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o  jeho nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány.

Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Prodávajícího.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 01.03.2016 až do zveřejnění nově upraveného znění.

 

Ke stažení: