VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY ESHOP PETRA ČECHA AUKCE A PODMÍNKY REGISTRACE

(dále jen "Podmínky")

PREAMBULE

Provozovatel:  SCP-SPORT CONNECTING PEOPLE,s.r.o., Lhota, Fučíkova 38, PSČ 27301, IČ: 25776304, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 69214 („Prodávající“) je společností založenou a existující podle práva České republiky a je oprávněným provozovatelem sekce AUKCE webového serveru eshop.petr-cech.cz, v rámci kterého provozuje také internetový aukční systém, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh aukce a další služby (dále jen „aukční systém“)

Uživatel: Uživatelem je každá fyzická osoba či právnická osoba, která má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, a která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje.

Kupující: Uživatel, který splnil Podmínky aukčního systému a učinil ve stanoveném čase nejvyšší finanční nabídku (příhoz) na uzavření kupní smlouvy na zboží nabízené v rámci aukčního systému.

Celý výtěžek, nebo část výtěžku ze všech uskutečněných aukcí, je Prodávajícím vždy a v plné výši darován na transparentní účet, společnosti Nadace Pohyb bez pomoci za účelem charitativního využití, a to tak, že všechny platby jsou na konci měsíce zaslány na transparentní účet číslo 35-9500700207/0100 vedený u Komerční banky.

I. REGISTRACE UŽIVATELE DO AUKČNÍHO SYSTÉMU

1.1 Registrace: Podmínkou pro vstup či využití služeb aukčního systému je vyplnění registračního formuláře Uživatelem na webové stránce eshop.petr-cech.cz (dále jen „Registrace“).

Registrační formulář obsahuje povinné položky:

Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.

1.2 Přistoupení k Podmínkám: Podmínkou úspěšného dokončení Registrace a využívání aukčního systému je souhlas Uživatele s těmito Podmínkami a se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas Uživatel poskytne zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Podmínkami a zpracováním osobních údajů“, který je umístěn v registračním formuláři. Okamžikem dokončení Registrace tak Uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a současně výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se tak dodržovat pravidla v nich stanovená.

1.3 Osobní údaje: Při Registraci je Uživatel povinen uvést správně a úplně registrační údaje. Údaje, které jsou poskytnuty v rámci Registrace, může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit vyjma e-mailové adresy. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z těchto údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

1.4 Osobní údaje: Uživatel souhlasí s tím, aby jeho přihlašovací jméno bylo zobrazováno třetím osobám v rámci aukčního systému u jednotlivých aukcí. A to formou křestního jména a prvního písmene příjmení.

1.5 Zrušení registrace: Prodávající je oprávněn zrušit registraci Uživatele poté, co:

1.5.1 Uživatel odvolá souhlas s Podmínkami aukcí;

1.5.2 Prodávající zjistí porušení těchto Podmínek podstatným způsobem ze strany Uživatele, nebo jednání Uživatele, které poškozuje dobré jméno Prodávajícího.

II. OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ AUKČNÍHO SYSTÉMU

2.1 Profil aukčního systému: Aukční systém je veřejný způsob prodeje zboží Prodávajícího, kdy výše kupní ceny je tvořena po dobu trvání aukce na základě návrhů uzavření kupní smlouvy – příhozů Uživatelů, kteří mají zájem o uzavření kupní smlouvy jako kupující.

2.2 Rizika spojená s využíváním aukčního systému: Uživatel nese eventuální rizika spojená s využíváním aukčního systému. Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím třetí osoby jakýmkoliv způsobem manipulovat s výsledkem aukce a cenou jím nabízeného zboží. Uživatel je povinen udržovat svůj uživatelský účet a heslo k němu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel a jejich případné zneužití.

III. PRŮBĚH AUKCE

3.1 Aukce probíhá formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je prodávajícím vystavené zboží a jediným kritériem výběru nejvhodnější nabídky je nejvyšší kupní cena.

3.2 Popis aukce: Zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím aukčního systému prodávající vystavuje prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je uveden: popis zboží, začátek aukce, doba trvání aukce (lhůta, do které lze nabídky podat), vyvolávací cena a lhůta pro oznámení vybrané nabídky, v níž Prodávající potvrdí přijetí vybrané nabídky a z toho vyplývající odmítnutí ostatních nabídek. Vyvolávací cena je cenou startovní. Minimální prodejní cena draženého zboží je součet částek vyvolávací ceny a minimálního příhozu. Veškeré Prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

3.3 Doba trvání aukce: Lhůta pro podávání nabídek na uzavření kupní smlouvy je určena Prodávajícím a rozumí se jí doba trvání aukce – tedy doba, po kterou jsou Uživatelé oprávněni činit příhozy - nabídky na uzavření kupní smlouvy; pro měření doby trvání aukce je rozhodující čas aukčního systému.

3.4 Příhoz: S ohledem na skutečnost, že všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou definovány Prodávajícím, Kupující je oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny. Prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu s Uživatelem, který formou tzv. příhozů nabídl nejvyšší kupní cenu. Výše minimálního příhozu je 100 Kč není-li uvedeno jinak. Pod pojmem příhoz se rozumí nabídka Uživatele na uzavření kupní smlouvy, kterou činí jako Kupující prostřednictvím aukčního systému.

3.5 Prodloužení aukce: Vlastní aukce je nyní prodlužována o další a další tři minuty, pokud dojde k příhozu v jejích posledních třech minutách. K ukončení aukce tedy dojde v momentě, kdy zájemci přestanou přihazovat, a zůstane jediná aktivní nabídka bez odpovědi.

3.6 Oznámení o přijetí návrhu: Jakmile Prodávající po skončení aukce kontaktuje prostřednictvím automatického mailu zaslaného aukčním systémem Kupujícího, který formou tzv. příhozů nabídl nejvyšší kupní cenu, považuje se tato skutečnost za oznámení přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující opakovaně odstoupí od nabídky na uzavření kupní smlouvy, vyhrazuje si Prodávající právo na zablokování přístupu Uživatele do aukčního systému. Účastníky, kteří v soutěži o nevhodnější nabídku neuspěli, budou vyrozuměni tím, že jim ve lhůtě 48 hodin od ukončení doby trvání aukce nebude oznámeno přijetí jejich nabídky.

3.7 Platba: Vydražené zboží je možné zaplatit platební kartou nebo bankovním převodem.

3.8 Doprava: Zboží je doručováno smluvními partnery dle ceníku na eshop.petr-cech.cz/doprava-a-platba/

3.9 Pokud není z objektivních důvodů možné vydražené zboží Kupujícímu dodat (např. dojde k závažnému poškození zboží při skladování či převozu), kupní smlouva zaniká dnem zjištění této skutečnosti a Prodávající je povinen Kupujícímu uhradit zpět kupní cenu i další Kupujícím předem uhrazené náklady v souvislosti s koupí zboží.

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Podmínkou registrace a využívání aukčního systému je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Okamžikem provedení Registrace podle článku I. Podmínek výslovně souhlasí Uživatel se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“) do databáze Prodávajícího, a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro účely nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Uživatel dále souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Prodávajícího odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Prodávajícího obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na poštovní adrese Prodávajícího nebo na eshop@petr-cech.cz.

V. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

5.1 Činnost Uživatelů: Prodávající neodpovídá za činnost Uživatelů aukčního systému a za způsob, jakým aukční systém využívají. Dále Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití aukčního systému Uživateli či třetími osobami.

5.2 Upozornění: Prodávající poskytuje služby aukčního systému podle ustanovení těchto Podmínek a neposkytuje Uživateli žádnou záruku, pokud jde o vhodnost poskytované služby aukčního systému pro určitý, konkrétní účel využití Uživatelem.

5.3 Odpovědnost za škody: Prodávající odpovídá Uživateli za škodu, kterou mu způsobil porušením právních předpisů nebo těchto Podmínek. Nevyplývá-li z právních předpisů jinak, není Prodávající odpovědný za škodu, která by Uživateli nebo třetím osobám vznikla:

a) v důsledku nebo v souvislosti s využíváním aukčního systému  bez prokazatelného zavinění ze strany Prodávajícího;

b) v důsledku technických potíží či výluky aukčního systému;

c) nedovoleným nebo nesprávným užíváním aukčního systému Uživatelem;

d) uvedením nesprávných Osobních údajů ze strany Uživatele.

VI. OMEZENÍ AUKČNÍHO SYSTÉMU

6.1. Zrušení/omezení přístupu do aukčního systému: Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout Uživateli poskytování služeb aukčního systému, pokud Uživatel podstatným způsobem porušil tyto Podmínky, popř. právní předpisy, anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno společnosti Prodávajícího.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Změna Podmínek: Prodávající si vyhrazuje právo změnit Podmínky aukčního systému pro aukce, uskutečňované po účinnosti změny Podmínek. Veškeré změny Podmínek budou v souladu s platnými právními předpisy ČR. Nové znění Podmínek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce eshop.petr-cech.cz. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek.

7.2 Povinnost Uživatele seznamovat se změnami Podmínek: Uživatel je povinen pravidelně, tj. při každé návštěvě internetových stránek eshop.petr-cech.cz se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li Uživatel pokračovat v užívání aukčního systému po provedení změn Podmínek, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

7.3 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na webové stránce eshop.petr-cech.cz